Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng