Sân bóng đá mini ở quận Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu