Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bình Giang, Tỉnh Lạng Sơn