Sân bóng đá mini ở quận Huyện Cam Lộ, Tỉnh Quảng Trị