Sân bóng đá mini ở quận Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La