Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh