Logo mới của giải. Anh em thấy thế nào?

Thứ Hai, 03-05-2021