Bài viết

Bappi

Đá khá gắt nhưng cuối cùng vẫn vào hang...