Bài viết

Bappi

Khi phòng thủ đường tạt bóng, hãy đảm bảo ở gần kẻ tấn công đồng thời quan sát bóng. Điều này sẽ giúp bạn tính thời gian chạy để gặp bóng trên không, thay vì bị bắt bằng chân phẳng.

1