Bài viết

0966460982

Em cần tìm đội banh đá dưỡng sinh ở quận 7, hoặc nhà bè. Trình độ yếu, chủ yếu đá lấy mồ hôi. Sân 5 hay 7 đều được ạ.