Sân bóng đá mini ở quận Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang