Sân bóng đá mini ở quận Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang