Sân bóng đá mini ở quận Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn