Sân bóng đá mini ở Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Sân bóng Uyên Hưng

Ngã 3 Tân Mỹ rẽ về Đất Cuốc đi 300m bên tay trái

Tân Uyên, Huyện Bắc Tân Uyên

Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương