Sân bóng đá mini ở quận Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận