Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau