Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng