Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thông Nông, Tỉnh Cao Bằng