Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trà Lĩnh, Tỉnh Cao Bằng