Sân bóng đá mini ở quận Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng