Sân bóng đá mini ở quận Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên