Sân bóng đá mini ở quận Huyện Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên