Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên