Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp