Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp