Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chư Păh, Tỉnh Gia Lai