Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai