Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai