Sân bóng đá mini ở quận Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai