Sân bóng đá mini ở quận Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang