Sân bóng đá mini ở quận Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang