Sân bóng đá mini ở quận Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa