Sân bóng đá mini ở quận Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa