Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bắc Sơn, Tỉnh Lạng Sơn