Sân bóng đá mini ở quận Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn