Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn