Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn