Sân bóng đá mini ở quận Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn