Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận