Sân bóng đá mini ở quận Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình