Sân bóng đá mini ở quận Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình