Sân bóng đá mini ở quận Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình