Sân bóng đá mini ở quận Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị