Sân bóng đá mini ở quận Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La