Sân bóng đá mini ở quận Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La