Sân bóng đá mini ở quận Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình