Sân bóng đá mini ở quận Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên