Sân bóng đá mini ở quận Huyện Bá Thước, Tỉnh Thanh Hóa