Sân bóng đá mini ở quận Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa