Sân bóng đá mini ở quận Huyện Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa